Regulamin

 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu https://shop.hop.city

 

§1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty, rozpoczynające się wielką literą oznaczają:

 1. Sprzedawca – spółkę pod firmą JedenŚlad sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 02-146, przy ulicy Komitetu Obrony Robotników 56, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydziała Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000670049, NIP: 5252704648, REGON: 366879371 (organ dokonujący rejestracji: zarząd).
 2. Adres elektroniczny — oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 3. Serwis — serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem https://shop.hop.city, w ramach którego Sprzedawca świadczy Usługi.
 4. Usługa – możliwość korzystania ze wszystkich informacji i funkcjonalności udostępnionych w Serwisie, w szczególności z możliwości zakupu produktów oferowanych przez Sprzedawcę.
 5. Formularz rejestracyjny — formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisie.
 6. Świadczenie usługi drogą elektroniczną — wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 7. Płatności drogą elektroniczną — wybrany przez Sprzedawcę system płatności umożliwiający Użytkownikowi dokonywanie zapłaty drogą elektroniczną na rzecz Sprzedawcy.
 8. Pliki Cookie — plik tekstowy, w którym zapisywane są informacje przez serwer Serwisu na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik.
 9. Regulamin — niniejszy Regulamin.

 

§2. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  a) prawa i obowiązki Sprzedawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną;
  b) sposoby składania zamówień przez Użytkowników, realizacji sprzedaży, dokonywania płatności, dostawy towarów, zgłaszanie ewentualnych roszczeń i procesu rozpatrywania sporów;
  c) zasady wyłączania odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną;
  d) zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia świadczenia Usług.

 

§3. Zasady świadczenia usług – składanie zamówień

 1. Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi dokonanie zamówienia zakupu towarów i usług udostępnianych do zakupy za pośrednictwem Serwisu.
 2. Stronami umów kupna towaru/usługi są: Użytkownik oraz Sprzedawca.
 3. Sprzedawca oświadcza, iż zawarte w Serwisie informacje dotyczące produktów i usług są prawdziwe i opisują rzeczywisty stan towarów i usług.
 4. Sprzedawca zastrzega, iż przynajmniej część towarów udostępnionych do zakupu za pośrednictwem systemu jest używana, w stanie wynikającym z normalnej eksploatacji.
 5. Wszystkie ceny towarów i usług zamieszczone w Serwisie zawierają podatek VAT.
 6. Użytkownik może dokonać zamówienia wybranych towarów lub usług.
 7. Zamówienie uważane jest za złożone skutecznie z chwilą dokonania przez użytkownika Płatności kwoty zamówienia drogą elektroniczną, zakończonej otrzymaniem przez Sprzedawcę z systemu Płatności potwierdzenia dokonania Płatności.
 8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest tpay.com należący do Krajowy Integrator Płatności S.A.
 9. Po skutecznym złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przystępuje do realizacji zamówienia.
 10. Zamówienie uważa się za skutecznie zrealizowane po przekazaniu Użytkownikowi zamówionych towarów lub/i zrealizowaniu zamówionych usług.
 11. Termin realizacji zamówienia ustalany będzie z Użytkownikiem indywidualnie po skutecznym złożeniu zamówienia i wynikać będzie z rodzaju zamówionych towarów lub/i usług oraz wybranego sposobu przekazania zamówienia (odbiór osobisty w lokalizacji wskazanej przez Sprzedawcę lub dostawa do lokalizacji wskazanej przez Użytkownika).
 12. Odbiór zamówienia w lokalizacji wskazanej przez Sprzedawcę jest bezpłatny.
 13. Koszt dostawy do lokalizacji wskazanej przez Użytkownika ustalany jest indywidualnie i jest zależny od oczekiwanego czasu dostawy, odległości od magazynu Sprzedawcy i liczby zamówionych towarów lub usług.

§4. Zasady świadczenia usług – wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, są następujące:
 1. połączenie z siecią Internet;
 2. przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja;
 3. posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

§5. Roszczenia i spory

 1. Użytkownik ma prawo do składania roszczeń reklamacyjnych wynikających z jego zdaniem nieprawidłowego działania Serwisu lub z tytułu rękojmi w związku z  ujawnioną w okresie nie przekraczającym 1 (jednego) roku po dokonaniu zakupu wadą fizyczną bądź prawną towaru lub usługi.
 2. Reklamacje w sprawach Usług rozpatruje Sprzedawca.
 3. Składane przez Użytkownika roszczenie powinno zawierać imię, nazwisko, adres kontaktowy Użytkownika; przedmiot roszczenia; okoliczności uzasadniające roszczenie; oczekiwane rozwiązanie.
 4. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: kontakt@hop.city.
 5. Zgłoszenia powyższe będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym, niż 14 (czternaście) dni dnia otrzymania przez Sprzedawcę. O uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu roszczenia i przyjętym rozwiązaniu Sprzedawca poinformuje Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email podany w zgłoszeniu.
 6. Jeżeli Klient będący konsumentem zażąda wymiany lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, a Sprzedawca się nie odpowie na to zgłoszenie w terminie 14 dni kalendarzowych, reklamację uznaje się za uwzględnioną we wskazanym we wniosku zakresie.

 

§6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2022 r.
 2. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 3. O zmianie Regulaminu Sprzedawca zawiadamia poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie głównej Serwisu. W takim przypadku Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu. Przyjmuje się, że dalsze korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją zmienionego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory, których nie uda się rozwiązać polubownie, na drodze negocjacji, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Sprzedającego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl