Polityka prywatności

Polityka prywatności Hop.City 

stosowana dla JedenŚlad sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 02-146, nr KRS: 0000670049, NIP: 5252704648, REGON: 366879371

ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2021 r.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji o użytkowniku podczas korzystania z Usługi, a także informuje użytkownika o jego prawach do prywatności oraz o tym, jak chroni go prawo.

Używamy danych osobowych Użytkownika w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

 

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest wielka, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Następujące definicje mają takie samo znaczenie, niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności:

Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Użytkownika w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub jej części.

Podmiot stowarzyszony oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany przez lub jest pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie "kontrola" oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów kapitałowych lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania przy wyborze dyrektorów lub innych władz zarządzających.

Aplikacja oznacza programy lub aplikacje internetowe dostarczone przez Spółkę, pobrane lub otwarte przez Użytkownika na dowolnym urządzeniu elektronicznym, o nazwie driver.hop.city, manager.hop.city.

Firma (zwana w niniejszej Umowie "Firmą", "My", "Nas" lub "Naszą") oznacza JedenŚlad Sp. z o.o., Komitetu Obrony Robotników 56, 02-146 Warszawa i jej podmioty zależne

Dla celów GDPR, Spółka jest Administratorem Danych.

Klient odnosi się do osoby prawnej, która upoważnia Cię do korzystania z naszej Usługi.

Kraj odnosi się do: Polski i lokalizacji spółek zależnych

Administrator Danych, dla celów GDPR (General Data Protection Regulation), odnosi

się do Spółki jako osoby prawnej, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania Danych Osobowych.

Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

Dane osobowe to wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Dla celów GDPR, Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące Użytkownika, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej.

Usługa odnosi się do Aplikacji i flot pojazdów zarządzanych przez Aplikację i świadczonych przez nas.

Usługodawca oznacza osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się to do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Firmę w celu ułatwienia korzystania z Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Firmy, wykonywania usług związanych z Usługą lub pomocy Firmie w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi. Dla celów GDPR Dostawcy Usług są uznawani za Przetwarzających Dane. Supervisor oznacza osobę wyznaczoną przez Klienta do organizowania i monitorowania korzystania przez Użytkownika z Naszej Usługi.

Dane Użytkowe to dane zbierane automatycznie, generowane podczas korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (np. czas trwania wizyty na stronie).

Pojazd oznacza pojazd udostępniony przez nas na podstawie umowy z Klientem, do którego Użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem Aplikacji.

Użytkownik oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, lub firmę, lub inną osobę prawną, w imieniu której taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z niej, w zależności od sytuacji.

Zgodnie z GDPR (General Data Protection Regulation), Użytkownik może być określany jako osoba, której dane dotyczą lub jako Użytkownik, ponieważ jest osobą fizyczną korzystającą z Usługi.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszych usług możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych informacji umożliwiających identyfikację, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z użytkownikiem lub zidentyfikowania go. Dane osobowe mogą obejmować, ale nie ograniczają się do:

Adres e-mail

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Dane użytkowe

Dane użytkowe

Dane Użytkowe są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane Użytkowe mogą zawierać takie informacje, jak adres protokołu internetowego Urządzenia Użytkownika (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszej Usługi odwiedzane przez Użytkownika, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym między innymi: typ urządzenia mobilnego, z którego korzysta Użytkownik, unikatowy identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, system operacyjny urządzenia mobilnego, typ przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik, unikatowe identyfikatory urządzenia oraz inne dane diagnostyczne.

Możemy również gromadzić informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika podczas odwiedzania naszego Serwisu lub uzyskiwania dostępu do Serwisu za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Informacje zbierane podczas korzystania z Aplikacji

Podczas korzystania z Naszej Aplikacji, w celu zapewnienia funkcji Naszej Aplikacji, będziemy zbierać::

 • Lokalizacja Twojego urządzenia
 • Trasy przejazdu pojazdów
 • Interakcje między pojazdami
 • Inne dane dotyczące pojazdu

Używamy tych informacji, aby zapewnić funkcje naszej usługi, aby poprawić i dostosować naszą usługę. Informacje mogą być przesyłane na serwery firmy i/lub dostawcy usług lub mogą być po prostu przechowywane na urządzeniu użytkownika.

Udostępnianie informacji o lokalizacji Urządzenia jest wymagane do prawidłowego działania Usługi i musi być włączone w ustawieniach Urządzenia Użytkownika.

Wykorzystanie danych osobowych

Firma może wykorzystywać dane osobowe do następujących celów:

Aby zapewnić i utrzymać naszą usługę, w tym monitorować korzystanie z niej.

Do zarządzania Kontem: do zarządzania rejestracją Użytkownika w Serwisie. Podane przez Ciebie Dane Osobowe mogą dać Ci dostęp do różnych funkcjonalności Serwisu, które są dostępne dla Ciebie jako zarejestrowanego użytkownika.

W celu wykonania umowy: opracowanie, zgodność i podjęcie umowy zakupu produktów, pozycji lub usług zakupionych przez użytkownika lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Serwisu.

Aby skontaktować się z Użytkownikiem: Aby kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikatów informacyjnych związanych z funkcjonalnościami, produktami lub usługami objętymi umową, w tym aktualizacji zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia. Możemy również kontaktować się z Użytkownikiem proaktywnie w przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów z Usługą, które mogą być związane z działaniem Pojazdu Użytkownika i chcielibyśmy zapewnić pomoc lub poprosić o dodatkowe informacje.

Aby dostarczyć Państwu wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, a które są podobne do tych, które już Państwo zakupili lub o które pytaliście, chyba że zrezygnowaliście Państwo z otrzymywania takich informacji.

Aby zarządzać żądaniami użytkownika: Aby obsługiwać i zarządzać żądaniami użytkownika kierowanymi do nas.

W celu przeniesienia działalności: Możemy wykorzystać informacje o użytkowniku do oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości naszych aktywów, czy to w ramach kontynuacji działalności, czy też w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym Dane osobowe przechowywane przez nas na temat użytkowników naszych usług są jednym z przekazywanych aktywów.

W celu ułatwienia działalności Klienta: Państwa informacje będą udostępniane w całości lub w części Klientowi i Opiekunom. Sposób wykorzystania przez Klienta udostępnionych informacji podlega polityce prywatności Klienta.

Dla innych celów: Możemy wykorzystywać informacje o Użytkowniku do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz do oceny i ulepszania naszej Usługi, produktów, usług, marketingu i doświadczeń Użytkownika.

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Z Dostawcami Usług: Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika Dostawcom

Usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi, kontaktowania się z Użytkownikiem.

 • W przypadku przeniesienia działalności: Możemy udostępniać lub przekazywać dane osobowe użytkownika w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną firmę.
 • Z podmiotami stowarzyszonymi: Możemy udostępniać informacje o użytkowniku naszym podmiotom stowarzyszonym, w którym to przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę macierzystą i wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.
 • Z Klientem: Będziemy udostępniać dane osobowe Klienta Klientowi w celu, ale nie ograniczając się do codziennych operacji i analizy wydajności. Sposób, w jaki Klient wykorzystuje udostępnione informacje podlega polityce prywatności Klienta.
 • Za Państwa zgodą: Możemy ujawnić dane osobowe Użytkownika w dowolnym innym celu za jego zgodą.

Przechowywanie Państwa danych osobowych

Firma będzie przechowywać Dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Firma będzie przechowywać i wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jest zobowiązana do zachowania danych Użytkownika w celu spełnienia obowiązujących przepisów), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Firma będzie również przechowywać Dane użytkowe dla wewnętrznych celów analitycznych. Dane Użytkownika są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności Usługi lub gdy Firma jest prawnie zobowiązana do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przekazywanie danych osobowych

Informacje o Użytkowniku, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Firmy oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza granicami Państwa stanu, prowincji, kraju lub innej jurysdykcji rządowej, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Państwa jurysdykcji.

Państwa zgoda na niniejszą Politykę Prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, stanowi Państwa zgodę na taki transfer.

Firma podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że dane Użytkownika są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności i żadne przekazanie danych osobowych Użytkownika nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie środki kontroli, w tym bezpieczeństwa danych Użytkownika i innych informacji osobowych.

Ujawnianie danych osobowych

Transakcje gospodarcze

Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, dane osobowe użytkownika mogą zostać przeniesione. Firma poinformuje użytkownika o tym fakcie, zanim jego dane osobowe zostaną przeniesione i będą podlegać innym zasadom ochrony prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych Użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymogi prawne

Firma może ujawnić dane osobowe użytkownika w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne do:

 • Spełnienie obowiązku prawnego
 • Ochrona i obrona praw lub własności Firmy
 • Zapobiegać lub badać ewentualne wykroczenia w związku z Usługą
 • ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Ochrona przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo Danych osobowych użytkownika jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet ani żadna metoda przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki ochrony Danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacjeo przetwarzaniu Państwa danych osobowych

Dostawcy usług, z których korzystamy, mogą mieć dostęp do danych osobowych użytkownika. Ci dostawcy zewnętrzni zbierają, przechowują, wykorzystują, przetwarzają i przekazują informacje o aktywności użytkownika w naszym serwisie zgodnie z ich polityką prywatności.

Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

Google Analytics

Google Analytics to usługa analizy internetowej oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch na stronie internetowej. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej usługi. Dane te są współdzielone z innymi usługami Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.

Użytkownik może zrezygnować z niektórych funkcji Google Analytics poprzez ustawienia swojego urządzenia mobilnego, takie jak ustawienia reklam w urządzeniu lub postępując zgodnie z instrukcjami podanymi przez Google w Polityce prywatności: https://policies.google.com/privacy

Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie internetowej Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/ privacy.

Email Marketing

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do kontaktowania się z nim za pomocą biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą być dla niego interesujące. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas jakiejkolwiek lub wszystkich takich wiadomości, korzystając z linku lub instrukcji rezygnacji z subskrypcji podanych w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami.

Możemy korzystać z usług dostawców usług e-mail marketingu w celu zarządzania i wysyłania wiadomości e-mail do Użytkownika.

Google Gmail

Z ich polityką prywatności można zapoznać się na stronie https://policies.google.com/ privacy.

GDPR Prywatność

Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych zgodnie z GDPR

Firma może przetwarzać dane osobowe na następujących warunkach:

 • Zgoda: Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 • Wykonanie umowy: Dostarczenie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub do wypełnienia wszelkich zobowiązań przedumownych.
 • Zobowiązania prawne: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Spółka.
 • Ważny interes: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej.
 • Interes publiczny: Przetwarzanie Danych Osobowych jest związane z zadaniem, które jest realizowane w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej Spółce.
 • Prawnie uzasadnione interesy: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę.

W każdym przypadku, Firma chętnie pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy dostarczenie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, lub wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Twoje prawa wynikające z GDPR

Firma zobowiązuje się do przestrzegania poufności danych osobowych oraz do zagwarantowania możliwości korzystania z przysługujących praw.

Użytkownik ma prawo, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i prawem, jeśli znajduje się na terenie UE, do:

 • Żądanie dostępu do swoich danych osobowych. Prawo do uzyskania dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na temat użytkownika. Jeśli chcesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych, prosimy o kontakt z nami, abyśmy mogli Ci pomóc. Możemy również utworzyć kopię danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat.
 • Żądanie korekty danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Użytkownik ma prawo do skorygowania wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które przechowujemy na jego temat.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych. Prawo to istnieje w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest uzasadniony interes, a szczególna sytuacja użytkownika sprawia, że chce on wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych na tej podstawie. Użytkownik ma również prawo do sprzeciwu w przypadku, gdy przetwarzamy jego dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego.
 • Żądanie usunięcia danych osobowych. Użytkownik ma prawo poprosić nas o usunięcie Danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy kontynuowali ich przetwarzanie.
 • Zażądać przekazania swoich danych osobowych. Firma Tyco Electronics dostarczy użytkownikowi lub wybranej przez niego stronie trzeciej dane osobowe użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo ma zastosowanie wyłącznie do zautomatyzowanych informacji, na których wykorzystanie użytkownik początkowo wyraził zgodę lub które zostały wykorzystane przez Firmę w celu wykonania umowy z użytkownikiem.
 • Wycofanie zgody. Użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę na wykorzystanie swoich Danych osobowych. Jeśli Użytkownik wycofa swoją zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić Użytkownikowi dostępu do pewnych określonych funkcjonalności Usługi.

Korzystanie z praw do ochrony danych w ramach GDPR

Użytkownik może skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu kontaktując się z nami. Należy pamiętać, że przed udzieleniem odpowiedzi na takie żądania możemy poprosić o weryfikację tożsamości użytkownika. Jeśli użytkownik złoży wniosek, postaramy się odpowiedzieć na niego tak szybko, jak to możliwe.

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas jego danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, jeśli użytkownik znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych w EOG.

Prywatność dzieci

Nasza usługa nie jest skierowana do osób poniżej 18 roku życia. Nie zbieramy świadomie informacji umożliwiających identyfikację osób poniżej 18 roku życia. Jeśli użytkownik jest rodzicem lub opiekunem i wie, że jego dziecko przekazało nam dane osobowe, powinien się z nami skontaktować. Jeśli dowiemy się, że zgromadziliśmy dane osobowe od osób poniżej 18 roku życia, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania informacji o użytkowniku, a kraj użytkownika wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody rodzica użytkownika przed zebraniem i wykorzystaniem tych informacji.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz na link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na jej stronę. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stosowane przez strony trzecie lub usługi.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą Politykę Prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszym serwisie, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy datę "Ostatniej aktualizacji" w górnej części niniejszej Polityki Prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują od momentu opublikowania ich na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, możesz się z nami skontaktować:

Pocztą elektroniczną: kontakt@hop.city

Pod numerem telefonu: +48 22 123 55 89

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl